Všeobecné zmluvné podmienky

Platnost od 25.5.2018

SILVERUM s.r.o., IČ: 28887832, so sídlom Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 151213.

Bankové spojenie produktu Strieborný účet:

Korunové platby z ČR: 2000385771 / 2010
Korunové platby zo SR: IBAN: CZ2820100000002000385771, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Platby v eurách z ČR: 2900543616 / 2010
Platby v eurách zo SR: IBAN: CZ1320100000002900543616, SWIFT: FIOBCZPPXXX


1. Predmet úpravy

Tieto zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou SILVERUM s.r.o.. a jej klientmi, ktorí pri spoločnosti SILVERUM s.r.o. objednali tovar v rámci projektu strieborný účet (ďalej len "SÚ"). Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou SILVERUM s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť") a klientom vzniká na základe elektronickej objednávky klienta a potvrdení Spoločnosti o akceptácii tejto objednávky. Zaškrtnutím voľby "Súhlasím so zmluvnými podmienkami" na webe Spoločnosti potvrdzuje klient svoj ​​bezvýhradný súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.

2. Základné princípy SÚ

2.1. Klient, ktorý objedná pri Spoločnosti produkt SÚ, aktivuje pri svojej banky trvalý mesačný príkaz na dohodnutú sumu. Tú klient zasiela na zodpovedajúci účet Spoločnosti (viď zoznam vyššie). Klient môže kedykoľvek sporiace čiastky meniť. Každá mesačná platba však musí byť pripísaná na účet Spoločnosti najneskôr do posledného pracovného dňa mesiaca. Odporúča sa nastaviť príkaz najneskôr na každý 25. deň mesiaca. Variabilný symbol je číslo SÚ. To Spoločnosť prideľuje klientovi pre každý druh sporiaceho produktu na začiatku sporenia, pri objednávke produktu SÚ. Ak klient sporí do viacerých druhov produktov sporenia (ďalej SP), má pre každý SP pridelené iné číslo SÚ, posiela teda viac platieb s rozdielnymi variabilnými symbolmi.

2.2. Spoločnosť vykonáva v prospech klienta, na základe jeho platieb, pravidelný mesačný nákup ním vopred zvolených SP. Nákup je realizovaný vždy ten deň v mesiaci, kedy je prvýkrát otvorená burza a zároveň je možné fixovať cenu pri veľkoobchodných dodávateľoch. Jednotková cena zodpovedá aktuálnej ponuke e-shopu Spoločnosti pre daný SP a množstvo 1ks, vrátane DPH. Ku kúpnej cene nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky alebo prirážky. Nakupované môžu byť investičné mince a zliatky z drahých kovov, podľa výberu klienta z platného povoleného sortimentu pre SÚ.

2.3. Počet nakúpených SP je daný zostatkom finančných prostriedkov na SÚ klienta k poslednému pracovnému dňu minulého mesiaca. Spoločnosť pre klienta nakúpi také množstvo celých jednotiek SP, na ktoré má klient dostatok prostriedkov na SÚ. Zvyšok nevyužitých finančných prostriedkov sa prevedie do ďalšieho mesiaca.

2.4. Spoločnosť vystavuje a uchováva daňové doklady v súlade s § 26 zákona o DPH v elektronickej podobe. Objednaním produktu SÚ klient súhlasí s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe.

2.5. Každý nákup sa vykonáva v prospech klienta, tj. vlastníkom je klient a SP je fyzicky uložený u Spoločnosti oddelene od majetku Spoločnosti. Klient môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť o fyzické dodanie uskladneného SP na adresu, ktorú sám určí. Podmienky dodania sú podrobne popísané v bode 5.

2.6. Minimálna pravidelná mesačná suma pre SÚ je 25,- EUR alebo 500,- Kč. Maximálna výška nie je obmedzená. Spoločnosť si však vyhradzuje právo odmietnuť také nepravidelné platby, ktoré by vzhľadom na situáciu na trhu neumožňovali realizovať zodpovedajúci nákup SP.

3. Evidencia SÚ klienta

3.1. Spoločnosť sa zaväzuje zdarma zriadiť a viesť pre klienta evidenciu jeho SÚ. Evidencia obsahuje prehľad došlých platieb a realizovaných nákupov. Evidencia je klientovi prístupná po prihlásení do jeho SÚ.

3.2. Spoločnosť sa zaväzuje aktualizovať údaje v rámci SÚ priebežne, vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3.3. Klient je oprávnený kedykoľvek vykonávať cez internet kontrolu stavu svojho SÚ. Ak zistí klient nejaký nesúlad medzi stavom evidovaným na účte a skutočným stavom, je povinný to písomne ​​oznámiť Spoločnosti najneskôr do 1. mesiaca odo dňa, kedy prebehla posledná aktualizácia. Ak klient nevznesie písomné námietky proti stavu osobného účtu v uvedenej lehote, má sa za to, že so stavom evidovaným na svojom elektronickom osobnom účte bez výhrad súhlasí.

3.4. Klient je oprávnený požiadať Spoločnosť o zaslanie výpisu z SÚ alebo daňových dokladov v listinnej podobe na adresu, ktorú písomne určí. Zaslanie listinnej podoby výpisu do ČR je spoplatnené sumou 200 Kč, do SR sumou 10 EUR.

4. Skladovanie nakúpeného SP

4.1. Spoločnosť sa zaväzuje skladovať SP nakúpené pre klienta v zabezpečených priestoroch určených pre uloženie ostatných drahých kovov, oddelene od majetku Spoločnosti.

4.2. Akékoľvek SP uložené v Spoločnosti pre klienta po dobu kratšiu ako 1 rok je skladované zadarmo. SP skladované dlhšie, teda na žiadosť klienta alebo ak neprevezme klient zásielku odoslanú podľa podmienok uvedených v bode 5., je skladované za poplatok, podľa platných sadzieb za prenájom bezpečnostnej schránky pri Komerčnej banke, pobočka Plzeň, zvýšenej o 10 ak sa nedohodne klient so Spoločnosťou inak.

4.3. Vlastníkom skladovaných SP je klient, Spoločnosť nemôže využiť tovar klienta k ďalšiemu obehu či iným obchodným aktivitám.

4.4. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté nerozoznaním chýb oprávnení a falšovaním.

5. Odoslanie SP klientovi

5.1. Štandardný termín pre odosielanie nasporeného SP je 1x ročne 15. decembra alebo najbližší nasledujúci pracovný deň. Tento deň je SP automaticky zo všetkých SÚ odosielaný Spoločnosťou hromadne. Neúčtuje sa žiadny manipulačný poplatok. Klient hradí iba poštovné vo výške sadzby cenného písania Českej pošty. Balné je zadarmo.

5.2. Nasporené SP Spoločnosť zasiela klientom na adresu, ktorú uviedli pri registrácii SÚ. Prípadné zmeny adresy je každý klient povinný oznámiť Spoločnosti písomne​​.

5.3. Klient však môže kedykoľvek, teda aj mimo štandardný termín, písomne ​​požiadať o zaslanie svojho nasporeného SP. V takom prípade Spoločnosť zašle SP do 15-tich dní od doručenia žiadosti. Táto služba je spoplatnená vo výške 400 Kč / 20 EUR + poštovné podľa predchádzajúceho bodu.

5.4. Nevyužité finančné prostriedky na SÚ sa automaticky prevedú do ďalšieho obdobia. Pokiaľ nemá klient záujem v sporení pokračovať, môže požiadať Spoločnosť o výpočet doplatku na zvyšok chýbajúci do celej jednotky a poštovného. Po zaplatení rozdielu budú klientovi SP nakúpené a odoslané spolu s nasporeným objemom.

5.5. Poštovné hradí klient podľa svojej voľby buď dobierkou alebo čerpaním nevyužitých finančných prostriedkov na svojom SÚ.

6. Bonus

6.1. Spoločnosť poskytne klientovi ročný bonus pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • klient objednal produkt SÚ a vyjadril písomný súhlas s obchodnými podmienkami Spoločnosti,
  • klient pravidelne mesačne, bez prerušenia, uhrádzal riadne a včas minimálnu mesačnú splátku,
  • klient nasporil dané množstvo zodpovedajúce bonusu, pričom mu nebola poskytnutá množstevná zľava pri žiadnom mesačnom nákupe,
  • klient nemá ku dňu posudzovania splnenia podmienok pre poskytnutie bonusu voči Spoločnosti žiadny neuhradený peňažný záväzok.

6.2. Pri splnení podmienok podľa bodu 6.1. patrí klientovi ku dňu 15.12. bonus v nasledujúcej výške:

Nakúpené SP v danom roku (2.1. - 15.12.) Výška bonusu (zdarma naviac k nasporenému množstvu)
Za každých 100 oz striebra 1 oz
Za každých 500 oz striebra 1 oz (naviac k bonusom za stovky uncí viz vyššie)
Za každý 1 kg zlata 5g

7. Ostatné podmienky

7.1. Spoločnosť garantuje spätný výkup SP predaných klientom v rámci SÚ. Konkrétne podmienky a ceny sa riadia aktuálnym vývojom na trhoch a sú zverejnené na adrese silverum.cz.

7.2. Klient môže zmluvný vzťah k spoločnosti ukončiť písomným oznámením, a to k akémukoľvek dňu nasledujúcemu po doručení písomného oznámenia o ukončení zmluvy Spoločnosti.

7.3. Ak prestane byť niektorý druh SP oproti pôvodnej situácii na trhu k dispozícii, je Spoločnosť oprávnená zmeniť druh SP, do ktorého klient investuje, na tovar porovnateľný a informovať o tejto skutočnosti klienta. Ak nebude klient s takouto zmenou súhlasiť, je oprávnený SÚ ukončiť. Nasporené SP mu budú odoslané, prípadný zostatok finančných prostriedkov na SÚ mu bude vrátený.

7.4. Ak klient preruší sporenie na dobu dlhšiu ako 3 mesiace (tj. neuhradí minimálnu mesačnú čiastku za obdobie minimálne 4 mesiace), má sa za to, že zmluvu jednostranne ukončil v zmysle ods. 7.2., pričom ako dátum skončenia zmluvného vzťahu sa určuje posledný kalendárny deň štvrtého mesiaca.

7.5. Ak nebude zásielka klientom prevzatá, a ak sa vráti Spoločnosti späť, uloží spoločnosť zásielku na náklady klienta a upovedomí ho o tom písomným oznámením, v ktorom určí primeranú lehotu na splnenie povinnosti prevziať SP a upozorní klienta na úmysel jeho SP predať, ak nebude SP v určenej primeranej lehote prevzaté. Primeraná lehota v zmysle tohto ustanovenia nesmie byť kratšia ako 1 rok odo dňa pripísania poslednej platby klienta v prospech účtu Spoločnosti.

7.6. V súvislosti s uskladnením podľa ods. 7.5. je Spoločnosť oprávnená požadovať od klienta:
a) skladné podľa bodu 4. týchto podmienok a
b) úhradu paušálnych logistických nákladov vo výške 100 percent skladného za uložený tovar podľa bodu 4. týchto podmienok a
c) úhradu paušálnych nákladov na právne služby vo výške 10 percent aktuálnej výkupnej hodnoty uloženého tovaru mesačne.
Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody.

7.7. Ak neprevezme klient SP ani v náhradnej lehote podľa ods. 7.5., je Spoločnosť oprávnená po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty na účet klienta SP vhodným spôsobom predať a započítať v súlade s platnou právnou úpravou svoje pohľadávky voči klientovi proti pohľadávke klienta voči Spoločnosti na vydanie výťažku speňaženia SP.

7.8. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na záväzky klienta voči Spoločnosti, ktoré už klientovi v súvislosti s plnením zmluvy vznikli (napr. povinnosť doplatiť skladné a poštovné).

7.9. Peňažné záväzky klienta voči Spoločnosti sa v súlade s platnou právnou úpravou považujú za riadne uhradené dňom, kedy bude príslušná suma pripísaná na účet Spoločnosti.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Spoločnosť použije údaje o klientoch výlučne pre interné prevádzkové a marketingové účely. Spoločnosť sa zaväzuje nakladať so všetkými osobnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., v znení neskorších predpisov. Klient výslovne udeľuje súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z jeho zmluvného vzťahu so Spoločnosťou.

8.2. Klient súhlasí tiež s tým, aby bol Spoločnosťou kontaktovaný na informatívne účely prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty alebo písomnou zásielkou. Tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne ​​odvolať.

8.3. Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje Klienta a zachovávať ohľadom nich mlčanlivosť s výnimkou prípadov, keď je povinnosť mlčanlivosti prelomená zákonom.

8.4. Spoločnosť aktualizovala v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a rady 2016/679 o ochrane jednotlivcov zásady ochrany osobných údajov (GDPR) a zaviedla zmeny, aby bola posilnená ochrana osobných údajov a práv klientov. Detailné informácie k GDPR nájdete vo VOP tu.

9. Ostatné ujednania

9.1. Daňové dôsledky z transakcií s investičnými kovmi podliehajú platným predpisom v štáte daňovej rezidencie klienta. Dodržiavanie týchto predpisov je povinný zabezpečiť klient. Spoločnosť odporúča klientom poradiť sa vo veci s profesionálnym daňovým poradcom.

9.2. Klient je povinný bezodkladne po prevzatí SP vykonať jeho dôkladnú prehliadku a prípadné zistené vady bezodkladne písomne ​​reklamovať v súlade s platnou právnou úpravou.

9.3. Klient berie na základe poučenia Spoločnosti na vedomie, že investičné kovy patria do kategórie komodít. Napriek tomu, že výskyt je v prírode obmedzený, neexistuje žiadna záruka na budúci a konštantný nárast ceny. Spoločnosť neodporúča nákup na úver.

9.4. Vzhľadom k tomu, že sa hodnota SP neustále mení v závislosti na svetovej cene kovu, tj. cena je závislá na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa v zmysle § 1837 ods. B) občianskeho zákonníka, neplatí pre klienta právo odstúpiť od zmluvy. Tým však nie je dotknuté právo klienta kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah v zmysle bodu 7.2. vyššie.

9.5. Ak sa stanú niektoré ustanovenia týchto podmienok neúčinné alebo neplatné, zostáva platnosť a účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa v tomto prípade nahradí účinnými a platnými, ktoré sa čo najviac priblíži účelu sledovanému týmito obchodnými podmienkami.

9.6. Akákoľvek zmena či doplnenie týchto podmienok musí byť vykonaná verejne na webe Spoločnosti, o zmene musí byť klient dopredu informovaný e-mailom či obdobnou formou.

9.7. Klient svojim súhlasom potvrdzuje, že tieto zmluvné podmienky prečítal, porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí.Registrácia Zabudol som heslo